Dejavnosti podjetja

- oskrba s pitno vodo,
- odvajanje in čiščenje,
- ravnanje s komunalnimi odpadki,
- odlaganje komunalnih odpadkov,
- javna snaga in čiščenje javnih površin,
- urejanje javnih poti, površin za pešce, zelenih in drugih javnih poti,
- pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih   vodov in zračnikov,
- urejanje in vzdrževanje ulic, trgov, poti in cest, ki niso razvrščene   med magistralne in regionalne ceste,
- pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje komunalnih naprav,
- upravljanje z javno razsvetljavo v naseljih,
- prevoz blaga v cestnem prometu,
- gradnja hidrogradbenih objektov (cevovodov, vodovodov,   kanalizacij),
- gradnja drugih objektov - nizkogradnje - rekonstrukcije in   popravila,
- zaključna in obrtna dela v gradbeništvu,
- vzdrževanje in gradnja prometnih objektov,
- urejanje pokopališč ter pokopališka in pogrebna dejavnost,
- vzdrževanje in upravljanje infrastrukturnih in drugih javnih objektov - tržnic, igrišč, parkirišč, postajališč, sanitarij, kolesarnic, ipd.,
- oskrba industrijskih porabnikov z vodo in oskrba naselij s požarno   vodo v javni rabi,
- krasitev naselij,
- plakatiranje, obešanje transparentov in zastav,
- gradnja objektov nizkih gradenj in športnih objektov ter rušenje   objektov,
- vzdrževanje športno rekreacijskih objektov,
- sejemska dejavnost in dejavnost tržnic,
- postavljanje reklamnih objektov,
- deratizacija in dezinfekcija ter zdravstveni nadzor nad pitno vodo iz   lokalnih virov,
- urejanje prometne signalizacije,
- upravljanje gramoznic,
- zimska služba,
- opravljanje javnega potniškega prometa,
- upravljanje in vzdrževanje stanovanj in poslovnih prostorov,
- oskrba z zemeljskim plinom in toplotno energijo iz lokalnega   omrežja,
- izdelava kompletne tehnične in tehnološke dokumentacije za vse   vrste visokih in nizkih gradenj.


 

Povezave